Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan (Being Lost in and Coasting Along Elcano & Magellan)
Emmanuel Jayson V. Bolata

Bolata, Emmanuel Jayson V.  2021. Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan (Being Lost in and Coasting Along Elcano & Magellan). Katipunan 7 (2021). Ateneo de Manila University

Abstrak

Tinitingnan sa papel na ito ang nilalaman ng pelikulang Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (dinirehe ni Ángel Alonso, at isinulat nina José Antonio Vitoria at Garbiñe Losana, 2019), at ang konteksto ng kontrobersiyal nitong resepsiyon lalo na mula sa mga Pilipinong manonood. Binigyan ng natatanging diin hindi lamang ang mga implikasyon nitong historyograpikal sa kontemporanyong naratibong pangkasaysayan ng bansa, kundi maging sa mga posibleng epekto na maaaring makuha mula rito ng pinagtutuunang tagatanggap, ang mga bata.

Mga Susing-salita

Magellan, Elcano, Lapu Lapu, Samar, ligaw, baybay

 

Abstract

The paper looks into the content of the film Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (directed by Ángel Alonso, and written by José Antonio Vitoria and Garbiñe Losana, 2019), and the context of its controversial reception especially by the Filipino audience. Specific emphasis has been ascribed not only to its historiographical implications to contemporary historical narrative of the nation but also to the possible effects that may be imbibed from it by its intended audience, children.

Keywords

Magellan, Elcano, Lapu Lapu, Samar, ligaw, baybay