Talastasan sa Kasaysayan: “Martial Law in Cebu”

Talastasan sa Kasaysayan
UP Department of History Lecture Series
“Martial Law in Cebu”
21 Nobyembre 2022, 10:00 n.u. – 12:00 n.t.
Atty. Democrito C. Barcenas
Former Chair, FLAG-Visayas
Bilang bahagi ng paggunita sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972, inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang online webinar na ibibigay ni Atty. Democrito C. Barcenas tungkol sa karanasan ng Batas Militar sa Cebu. Idadaos ang nasabing webinar sa Zoom mula 10:00 n.u. hanggang 12:00 n.t. sa darating na Lunes, ika-21 ng Nobyembre 2022.
Para sa mga interesadong dumalo, mangyaring magpatala sa link na ito: https://forms.gle/Ee7U2JUiv9xLYmEaA.
Maraming salamat po at magkita-kita po tayo.