ONE UP Faculty Grant Awardees (2022-2024)

Pagbati at padayon sa kaguruan ng Departamento ng Kasaysayan na nakatanggap ng ONE UP Faculty Grant (2022-2024).
Kat. Prop. Francisco Jayme Paulo A. Guiang
Kat. Prop. Francis Justine M. Malban
Kat. Prop. Dondy Pepito G. Ramos II
G. Aaron F. Viernes