Gunitang Bayan at Salaysaying Bayan: Ang Pamanang Lahi sa Pag-unawa ng Kalakarang Panlipunan at Produksyong Pangkaalaman sa Pilipinas. Nasa Talas: Interdisiplinaryong Journal sa Edukasyong Pangkultura
Vicente C. Villan, Ph.D.

Villan, Vicente C. 2020. Gunitang Bayan at Salaysaying Bayan: Ang Pamanang Lahi sa Pag-unawa ng Kalakarang Panlipunan at Produksyong Pangkaalaman sa Pilipinas. Nasa Talas: Interdisiplinaryong Journal sa Edukasyong Pangkultura. Tomo 5, pah. 238-258.