UP History Department Alumni Survey 2021

PABATID
Isang mapagpalayang araw sa inyo!
Ngayong taong 2021, isa sa proyektong isasagawa ng UP Departamento ng Kasaysayan ay ang mas malalim at ekstensibong pakikipag-ugnayan sa mga alumni na Departamento.
Upang simulan ito, isa sa kinakailangang ang pagkakaroon ng isang updated na database ng nga batayang datos ng mga alumni. Sa pamamagitan ng isang maikling survey, ninanais ng Departamento, batay sa inyong consent, na makalap ang mga ito para sa paglalatag ng maayos na ugnayan sa pagitan namin at ng mga alumni.
Kung kayo ay nagtapos sa isa sa mga programa ng Departamento – AB History/BA History, MA History, at PhD History, inaanyayahan namin kayong makibahagi sa survey na ito.
Narito ang link:
Ang lahat ng datos na makukuha mula sa survey na ito ay gagamitin ayon sa itinakda ng Data Privacy Act (DPA) ng Pilipinas.
Gayundin, aming hihilingin na inyong maibahagi ang survey na ito sa inyong mga kapwa alumni, dating kaklase, at batchmates.
Inaasahan namin ang iyong pagsasaalang-alang sa inisyatibong ito. Kung may katanungan, maaaring magpadala ng email sa <kas.alumnirelation@gmail.com>
Maraming salamat! 🙂