Ramos, Dondy Pepito G. II
dondyramos@gmail.com / dgramos@up.edu.ph

Dondy Pepito G. Ramos II is currently an instructor at the Department of History. His research interests include local history, biography, and social history.

A. EDUCATION
 • Name of school
  University of the Philippines Diliman
  Degree w/ year attained/expected to attain
  MA (History) / 2019
  Dissertation/Thesis Title
  “From Regulation to Prohibition: The Evolution of American Policies on Opium in the Philippines, 1903-1937”
 • Name of school
  University of the Philippines Diliman
  Degree w/ year attained/expected to attain
  BA (History) / 2014
B. RESEARCH AND TEACHING INTERESTS
 • Social History
 • History of Narcotics
 • History of Opium
 • Local History
 • Biography and Family History
C. PUBLICATIONS

2018

 • Unraveling the Past: Readings in the Philippine History. Edited by Maria Luisa T. Camagay. Quezon City: Vibal Group Inc.
 • Sulad: Paghahabi sa Buhay at Sinulat ni Mariano A. Henson sa Kapookan ng Araling Kapampangan, 1897-1975. Saliksik E-Journal. Tomo 7, Bilang 1.

2016

 • Ang Pilipinas sa Kasalukuyan: Mga Kontemporaryong Isyu at ang Lipunang Pilipino. Quezon City: New Horizon Publications.

2015

 • Kultura at Tradisyon bilang Salamin ng Etnisidad. Rebyu ng Mendoza, Lily S. at Leny Mendoza Strobel, mga pat. 2013. Back from the Crocodile’s Belly: Philippine Babaylan Studies and the Struggle for Indigenous Memory. Saliksik E-Journal. Tomo 4, Bilang 1.
D. FELLOWSHIPS AND AWARDS
 • Office of the Vice-Chancellor for Research and Development (OVCRD) Thesis Grant 2018
  Awardee
 • 2018 Third World Studies Center Writeshop
  Writeshop Fellow
E. PRESENTATIONS
 • “The Prohibitionist Policy Regime:” Discourses and Policies on Opium in the Philippines, 1900-1908
  Philippine Sociological Society – The Sociology of Well Being
  Siquijor State College
  October 2018
 • “Kriminalidad at Drug Control sa Kasaysayan: Mga Ebolusyon ng mga Polisiya ukol sa Droga, 1815-1972”
  Pambansang Kumperensiya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan –UP LIKAS
  UP NISMED Auditorium
  September 2018
 • “Mariano A. Henson: Life History and Historiogrpahical Analysis of his Works on Local History,1897-1975”
  3rd CSSP Graduate Student Research Conference
  University of the Philippines Diliman
  April 2017
 • “Kasaysayang Pampook ng Angeles batay sa mga Akda ni Mariano A. Henson”
  Pook at Pagdadalumat: Kasayasayang Lokal Tungo sa Pagbubuo ng Kasaysayang Nasyonal
  Mabalacat City College
  February 2017
F. TEACHING
 • Kasaysayan 1: Kasaysayan ng Pilipinas
 • Kasaysayan 2: Ang Asya at ang Daigdig
G. EXTENSION
 • UPCAT 2015
  Examiner
 • UPCAT 2018
  Regional Examiner